Close
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

06.12.2013

«ГРОМАДЯНСЬКА ВАРТА» – ЗА РОЗРОБКУ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУРОРТУ ХМІЛЬНИК

image002Депутатська група «Громадянська варта» закликає міську владу вернутися до Вінницької ОДА з вимогою ініціювати розробку Державної програми розвитку курорту Хмільник. Відповідний проект рішення буде винесено на чергову сесії Хмільницької міської ради. В газеті «Життєві обрії» з’явилося звернення депутатської групи «Громадянська варта» щодо цього питання. Пропонуємо текст цього звернення:

Два з половиною роки минуло з часу при­йняття Закону України «Про оголошення при­родних територій міста Хмільника Вінницької області курортом державного значення». Наступною дією, яка виписана в Угоді між Кабінетом Міністрів та Вінницькою обласною радою щодо регіонального розвитку Вінниць­кої області і датованою ще 26 січня 2010 року, мало б бути (мовою оригіналу) «Розроблення та забезпечення виконання Державної програми розвитку курорту Хмільник на період до 2015 року».

Саме цей пункт під №4 розділу II Додатку 1 до згаданої Угоди став каменем спотикання в діяльності сторін, серед яких в першу чергу мали б бути виконком міської ради, а потім об­лдержадміністрація та державні міністерства і відомства. Цього не сталось. І вся підготовча робота, яка проводилась у 2012 і частково у 2013 роках з розробки проекту Концепції Дер­жпрограми розвитку курорту Хмільник, загаль­мувалась, а точніше взагалі зупинилась.

Позиція міської виконавчої влади наступна: достатньо буде подати окремі пропозиції до про­екту загальнодержавної програми розвитку ту­ризму та курортів, яка розробляється і охоплюва­тиме всі історичні та курортні території України.

Позиція ж депутатської групи «Громадян­ська варта» інша: Хмільник не повинен втра­чати шанс і можливості, які відкрились перед ним після підписання Угоди між Кабінетом Міні­стрів і облрадою. Саме розробка та реалізація окремої Державної програми розвитку нашого курорту може забезпечити його розвиток та збе­реження унікальних лікувальних факторів. Тоб­то наше місто-курорт має мати власну Держав­ну програму розвитку. Бо саме це передбачено Угодою між Кабінетом Міністрів України та об­ласною радою. І зважаючи на це, є нелогічним призупинення роботи над розробкою «власної» програми та напрацюванням пропозицій до загальнодержавної програми. На нашу думку, проект рішення Хмільницької міської ради щодо ініціювання розроблення Державної цільової програми економічного і соціального розвитку курорту державного значення мав бути таким:

«З метою оперативного та ефективного впровадження Закону України «Про оголошен­ня природних територій міста Хмільника Ві­нницької області курортом державного значен­ня» в просторовому середовищі округу та усіх 3-х зон санітарної охорони курорту, забезпечен­ня комплексного вирішення питань зберігання, раціонального використання і відтворення цін­них природних лікувальних ресурсів, розвитку супутньої інфраструктури, активізації інвести­ційної політики в санаторно-курортній галузі, впорядкування існуючих земельних відносин в курортній та охоронних зонах, досягнення мак­симальної біопозитивності ведення сільськогос­подарського виробництва і особливо землероб­ства у навколокурортній окрузі з кінцевою метою створення експериментального Центру дружніх до людини технологій сільського господарства і рекреації, забезпечення медичних закладів і населення власною екологічно чистою продук­цією, взявши до уваги Угоду між Кабінетом Мі­ністрів України та Вінницькою обласною радою від 26 січня 2010 року (п.4 розділу ІІ додатку 1 до Угоди «Спільні заходи, що здійснюються за пріоритетними напрямами узгодженої діяльнос­ті сторін»), депутатська група «Громадянська варта» рекомендує міській раді звернутись до Вінницької обласної державної адміністрації з пропозиціями:

1.на підставі Закону України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 року та поста­нови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року №106 «Про затвердження Порядку розро­блення та виконання державних цільових про­грам» ініціювати розроблення та затвердження державної цільової програми економічного і соціального розвитку курорту державного зна­чення Хмільник;

2. з метою забезпечення передбачених за­конодавством етапів розроблення Державної програми розвитку курорту Хмільник запропо­нувати голові обласної державної адміністрації через Вінницьку обласну раду ініціювати вне­сення змін до Угоди щодо регіонального розви­тку Вінницької області між Кабінетом Міністрів України та Вінницькою обласною радою стосов­но продовження її дії в частині виконання захо­ду із розвитку курорту Хмільник.

3.Виконкому міської ради здійснити супровід цього рішення і відповідного пакету документів до нього у Вінницьку обласну державну адміні­страцію з метою їх невідкладного розгляду».

Юрій Костюк,

координатор депутатської групи

3 Comments on “«ГРОМАДЯНСЬКА ВАРТА» – ЗА РОЗРОБКУ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КУРОРТУ ХМІЛЬНИК

Пронира
06.12.2013 at 12:43

В цій ситуації, яка склалась в Xмільнику, заспокоює те, що в місті є депутати та громадяни, які розуміються на місцевому самоврядуванні та законодавстві, а інакше місто могло б перетворитись на суцільну клумбу-пам”ятник без майбутнього…((

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *