«Я ГОТОВИЙ ВЗЯТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ ХМІЛЬНИКА!»

«Я ГОТОВИЙ ВЗЯТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ ХМІЛЬНИКА!»
13.10.2015
Новый рисунокПропонуємо для ознайомлення програму кандидата на посаду Хмільницького міського голови Сергія Редчика:

«Я хмільничанин, у цьому місті я виріс, закінчив школу, тут я багато років працюю для покра­щення добробуту мешканців у галузі соціального захисту. Нині Хмільник перебуває на порозі нових випробувань у вирі масштабних викликів, які потребують максимальної концентрації спільних зусиль, консолідації всієї територіальної громади. Сьогодні ми є свідками хаотичного роз­витку міста без чітко продуманих кроків. В контексті цього руйнується його історичне та культурне обличчя, стагнує економіка, а через непродуману кадрову політику втрачено довіру до міської влади. Проте, мій практичний адміністративний та господарський досвід дозволяє не тільки бачити системні недоліки і провали в місті, а й запропонувати варіанти реального вирішення багатьох проблем курорт­ного регіону.

Я прагну забезпечити високий рівень його економічного та культурного розвитку.

Хмільник має стати сучасним і заможним європейським містом зі своєю самобутністю та комфор­том.

Я поверну довіру людей до влади через відкритість та прозорість її діяльності. Я забезпечу ефек­тивне та раціональне використання бюджетних коштів. Марнотратство – не припустиме!!!

Я запропоную шляхи досягнення партнерських взаємовідносин між владою та підприємцями, середнім і великим бізнесом.

Найважливішим завданням для мене і команди однодумців та партнерів стане створення макси­мально сприятливого інвестиційного клімату для залучення коштів в економіку Хмільника, а відтак - створення нових робочих місць. Заради цього разом із професійною командою я йду на вибори. Я беру відповідальність за майбутнє Хмільника!»

ПРОГРАМА:


Розвиток Хмільника – як курорту державного значення

Активізувати власну та роботу облас­них владних структур з розробки проекту Державної Програми розвитку міста - ку­рорту Хмільника з метою невідкладного затвердження її Верховною Радою Укра­їни.

Популяризувати унікальний бальне­ологічний курорт шляхом розширення партнерських зв’язків з європейськими містами, залучати міста-побратими до промоції Хмільника у їх країнах.

Проінвентаризувати вільні земельні ділянки, виробничі площі для пропозицій їх інвесторам.

Максимально сприяти будівництву об’єктів індустрії, відпочинку, готельної інфраструктури, спортивних та дитячих майданчиків.

Розвиток самоврядування

Відновити довіру до міської влади через налагодження чесних та прозорих партнерських відносин з громадою.

Впровадити інновації у діяльність ви­конавчих органів міської ради.

Удосконалити структуру виконавчих органів міської ради, органів самооргані­зації населення для надання якісних по­слуг громадянам.

Забезпечити прозорість дій і вільний доступ до інформації з метою залучення хмільничан до планування та виконання програм розвитку території.

Розвиток комунальної сфери

Кардинально змінити підхід до якості проведення робіт з ремонту місцевих до­ріг.

Забезпечити адресне впровадження сучасних енергозберігаючих технологій шляхом написання грантових проектів та залучення інвесторів.

Сприяти придбанню спеціальної техні­ки для результативної роботи комуналь­них підприємств.

Залучити інвесторів для будівництва сміттєсортувальної лінії (мінісміттєпере­робний завод).

Провести ремонт існуючих та будів­ництво нових водогонів і каналізаційно- стічних мереж, зокрема на новобудовах.

Продовжити роботу щодо освітлення вулиць міста за новітніми технологіями.

Розробити комплексну програму з омолодження та розширення зеленого фонду шляхом створення спеціального підрозділу з озеленення міста (за участі науковців Київського національного уні­верситету будівництва та архітектури).

Відновити комунальне тепличне гос­подарство для забезпечення розсадним матеріалом території міста.

Вирішити питання щодо переведен­ня недобудованого приміщення санепі­демстанції по вул. Чайковського для ре­конструкції під житло для учасників АТО, залучивши співфінансування з Міністер­ства оборони України.

Розгорнути активну роботу з благоу­строю усіх кладовищ міста, перетворення одного із них, біля військкомату, на мемо­ріальний об'єкт православних і католиць­ких поховань.

Розвиток гуманітарної сфери

Надавати всебічну підтримку закладам охорони здоров’я.

Відновити роботу Центру соціальної ре­абілітації дітей з особливими потребами.

Вжити заходів з подолання безробіття, сприяти створенню нових робочих місць.

Максимально сприяти в завершенні добудови гуртожитку та їдальні ліцею сфери послуг.

Розпочати роботу із створення історико-архітектурного комплексу Зам­кова гора та з реставрації палацу, кутової вежі та арочного містка за участі провід­них науковців України.

Сприяти створенню Центру для твор­чих людей.

Забезпечити суттєву підтримку освіт­ніх закладів міста у зміцненні матеріаль­ної бази, сприяти впровадженню нових методів і технологій навчання (учителям- новаторам надійну підтримку )

Створити інфраструктуру літнього відпочинку шляхом проведення необ­хідних гідротехнічних заходів з очистки р.Південний Буг та облаштування місько­го пляжу.

Розробити комплексну містобудівну документацію з облаштування централь­ного парку культури і відпочинку ім.Т.Г. Шевченка з метою залучення інвестицій­них проектів для подальшої їх реалізації на рекреаційній території.

Сприяти розвитку спорту серед дітей та юнацтва шляхом створення додатко­вих гуртків та секцій, облаштувати спор­тивні та ігрові майданчики, в тому числі із синтетичним покриттям.

Сприяти організації муніципальної по­ліції.

Створити сприятливі умови для роз­витку громадських організацій та реалі­зації їх ініціатив.

Підтримувати та розвивати культурну спадщину Хмільника, як члена Ліги істо­ричних міст України.

Сприяти науково-пошуковому руху у сфері медицини, краєзнавства, архітек­тури та туризму.

Я вірю - разом зробимо більше!

Змінимо життя на краще!

Ми цього варті!